Life time achievement award of AOMSI


2011 - 12

Dr. S K Dewan
Dr. A P Chitre
Dr. Parulkar
2012 - 13

Dr. Asish Kumar Ghosh
Dr. Kumaraswamy SV

2013 - 14

Dr. (Maj.) Sushant Karkun
Dr. Pradip Kumar Ghosh
Dr. M F Baig
Dr. Balakrishnan Nair
Dr. Kishore Nayak

2014 - 15

Dr. Arun p Setia
Dr. B H Sripathi Rao
Lt Gen Tapas Kumar Bandyopadhyay
Dr. Gopinath Rao Ghorpade
Dr. Mrs. Neelima Anil Malik
Dr. Varghese Mani
Dr. Vinod Kapoor

2015 - 16

Dr. Jayaprasad
Dr. Ashok Vishnu Dabir
Dr. Kiran Desai
Dr. Ranendranath Poddar
Dr. (Maj Gen) G.K Thapliyal,SM